Ang pagkausab sa panagway Ni Jesus sa Bukid sa Tabor: Mateo 17:1-9 5. Santo Rosaryo, Dasal na Pampurok, Maliit na Dasalan ng Pagrorosaryo, http://www.catholic.org/clife/mary/promises.php, Panalangin ng rosaryo sa iba't ibang wika, Panalangin ng kuwintas at iba pang mga panalangin sa maraming wika, https://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rosaryo&oldid=1791291, Articles with Ingles-language sources (en), Lisensyang Creative Commons Attribution/Share-Alike, Ang Pagdalaw ni Birheng Maria kay Santa Isabel, Ang Pagkakita kay Hesus sa Templo ng Herusalem. Arsobispo Orlando B. Quevedo, Henrietta T. de Villa, Gino Padilla. Nang umabot siya sa unang dekada, nagmumuni-muni siya sa unang misteryo habang inuulit ang aming Ama, ang sampung Hail … Isa: Sumaatin nawa ang tulong ng Maykapal Lahat: Siya Nawa. Ang Santo Rosaryo ay nagsimula noong ika-19 na siglo, kung saan ang mga monghe mula sa Ireland ay … Kit Ramirez ng St. Jude Parish … Ang pagbunyag kang Jesus sa Suba sa Jordan. Siya ‘ang Salita ng Diyos…at sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya.’ (Juan 1:1,3) … RCIA (2000). Ang pagrorosaryo ng mag-anak ay ang pagbigkas ng may malakasang tinig at habang magkakapiling ang mga kasapi ng pamilya at maging pagsali ng mga kaibigan ng mag-anak. Ako na nakuha mula sa aking mga Banal na Anak na ang lahat ng mga tagapagtaguyod ng rosaryo ay dapat magkaroon ng para sa mga tagapamagitan, ang buong makalangit na hukuman, sa panahon ng kanilang buhay at sa oras ng kamatayan. 10. Habang pinupuksa ng isang krusada ang mga erehe, nangangaral naman si Santo Domingo at iba pang mga Katolikong pari sa mga Albigense. AND SANTOS NGA ROSARYO 1. 5. 2. Elizabeth ( Lucas 1:39-45 ) 3. Sinundan natin ang kuwento ng pamamagitan ng Panginoon sa daigdig sa katauhan ni Hesus ng Nazaret bilang Tagapagligtas ng sansinukob. Yaong mga tapat na bigkasin ang rosaryo ay dapat magkaroon ng panahon sa kanilang buhay at sa kanilang kamatayan sa liwanag ng Diyos at ang kabuuan ng Kanyang mga giliw; sa sandali ng kamatayan sila ay dapat na lumahok sa mga katangian sa langit. Ang pagtatatag ni Hesus ng Banal na Eukaristiya, bilang pagpapahayag na Sakramental … Noong ika-13 siglo, talamak ang erehiya ng mga Albigense sa rehiyon ng Languedoc sa Pransya. Habang pinupuksa ng isang krusada ang mga … [6], Kabilang sa mga Misteryo ng Santo Rosaryo ang mga sumusunod:[1]. 23:02 PREVIEW Awit Sa Ina Ng Santo Rosaryo (Instrumental) Karylle, Bukas Palad Music Ministry. Includes pictures, prayer intention for each mystery, and bible verses for meditation. Bagamat ang rosaryo ay panalangin sa Mahal na Birhen, ito’y hindi lamang kay Maria kundi tungkol din kay Kristo. Ang Pagdalaw ni Maria kay Sta. 3. ANG mga misteryo ng rosaryo ay nakabatay sa Ebanghelyo ni San Lucas. 4. MGA MISTERYO SA LUWALHATI (Miyerkules at Linggo na hindi sakop ng Adbiyento at Kwaresma) 3. Limang Karagdagang Misteryo. Miadto siya sa mga Nangamatay ug sa ikatolo ka adlaw nabanhaw siya. … Dito isinasalaysay kung paano nagpakasakit at ipinako sa krus ang Mesiyas upang tubusin ang sangkatauhan sa kasalanan. Binubuo rin ito ng mga misteryo na dinarasal na ginagamitan ng rosaryo, isang kasangkapan sa pagdarasal na binubuo ng krus at mga butil na pinagugpung-ugpong. Siya ang Salita kung saan ang lahat ng bagay ay nalikha at kung wala siya ay wala ring Amahan Namo Amahan namo, nga anaa sa mga langit, Pagdaygon ang Imong Ngalan. Terminolohiya ng simbahan ng Katoliko, sa rosaryo ng Latin. Pagnilayan ang isang misteryo para sa bawat dekada ng rosaryo. Ang Pagbati ng Anghel sa Mahal na Birhen ( Lucas 1:26-38) 2. Google 40 Days Prayer to the Faithful Departed | Rosary | Mercy: pin. [6][7], Itinuturing na isang pagdinig sa pagtataguyod ng Ina ng Fatima sa pagdarasal ng rosaryo ang gawaing pagsasambit ng rosaryo ng siyam na ulit, na isang anyo ng nobena ng rosaryo. Sa kanilang palagay ay kanilang pagkapanalo ay mahimala at ito'y idinulot ng kanilang pagdarasal ng rosaryo. Ang pagbibinyag kay Hesus sa Ilog Jordan. o bulkalak ng rosaryo…halamanan ng misteryo… ito ay bahagi ng dasal ng k.a.l.k. Ang pagpapahayag ni Hesus ng Kaharian ng Diyos, sa pagtawag patungo sa pagbabago. Sinundan natin ang kuwento ng pamamagitan ng Panginoon sa daigdig sa katauhan ni Hesus ng Nazaret bilang Tagapagligtas ng sansinukob. Ang pagpaila Ni Jesus sa Kasal sa Kana (Jn 2:1-12) 3. 3. Ang Diyos ay hindi pumalo sa kanya sa Kanyang katarungan, siya ay hindi sa pamamagitan ng isang hindi masaganang kamatayan; kung siya na lamang ay dapat manatili sa biyaya ng Diyos, at maging karapat-dapat ng buhay na walang hanggan. Ang Paghahain ng Anak ng Diyos sa Templo ( Lucas 2:22-35 ) 5. Ang Paghahayag ni Hesus sa kasalan sa Cana, Ang Pagpapahayag ni Hesus ng Kaharian ng Diyos, Ang Pagtatatag ni Hesus ng Banal na Eukaristiya, Ang Paghampas kay Hesus na nakagapos sa Haliging Bato, Ang Pagpuputong kay Hesus ng Koronang Tinik, Ang Pagpanaog ng Espiritu Santo sa mga Apostol, Ang Pag-aakyat sa Langit sa Mahal na Birhen, Ang Pagpuputong ng Korona sa Mahal na Birhen. Itinakda ni Papa Juan Pablong dasalin ang mga Misteryo sa Liwanag tuwing Huwebes, na naging sanhi ng paglilipat sa pagdarasal ng mga Misteryo sa Tuwa tuwing Sabado dahil na rin sa kaugnay nito kay Birheng Maria. Nahahati ito sa 4 na bahagi: *Mga Misteryo ng Tuwa *Mga Misteryo ng Hapis *Mga Misteryo ng Luwalhati *Mga Misteryo ng Liwanag Ang rosaryo o santo rosaryo (nangangahulugang "banal na rosaryo") ay ang dasal na binubuo ng ibang panalangin katulad ng Sumasampalataya Ako, Ama Namin, Aba Ginoong Maria, Luwalhati, Aba Po Santa Mariang Hari, at Litanya.Binubuo rin ito ng mga misteryo na dinarasal na ginagamitan ng rosaryo, isang kasangkapan sa pagdarasal na binubuo ng krus at mga butil na pinagugpung-ugpong. Ang pagbabagong-anyo ni Hesus sa bundok ng Tabor. Ang Pagsangyaw sa Gingharian sa Dios 4. "Gusto kong malaman mo na, sa ganitong uri ng pakikipaglaban, ang tanging pangwasak ay ang mala-Anghel na Psalter na pundasyon ng Bagong Tipan. Ang Pagtukod sang Eukaristiya MAGHIMAYA KA HARI Maghimaya ka Hari, Iloy sang Kaluoy Kinabuhi, kinatam-is, ginalauman … ii.Ipinangangako ko ang aking tanging pagsasanggalang at grasya salahat ng magdarasal ng Rosaryo iii.Ang Rosaryo … Lahat ng bibigkas ng rosaryo aay aking mga anak, at kapatid na lalaki ng aking anak na lalaki lamang na si Hesus Kristo. Ipahayag ang Misteryo. 4. Ang pagpapako at pagkamatay ni Hesus sa krus Ang mga Misteryo ng Liwanag (Luminous Mysteries) (dinarasal tuwing Huwebes) 1) Ang pagbibinyag kay Hesus sa ilog Jordan 2) Ang pagpapahayag ni Hesus ng kanyang sarili sa kasalan sa Cana 3) Ang pagpapahayag ni Hesus ng Kaharian ng Diyos, sa pagtawag patungo sa pagbabago Mga Misteryo sang Kasanag (Huwebes) 1. Ang pagpabunyag kang Hesus 2. At ito naman ay susundan ng pagdasal ng Luwalhati. Sa Ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang Pagpahayag sang Ginuo sang Iya Kaugalingon sa Cana 3. Amen. Pagnilayan ang isang misteryo para sa bawat dekada ng rosaryo. Kabilang sa nilalaman ng liham ang mungkahing limang bagong mga Misteryo ng rosaryo na may layuning dagdagan ang … Lahat ng bibigkas ng rosaryo aay aking mga anak, at kapatid na lalaki ng aking anak na lalaki lamang na si Hesus Kristo. 11.1 ANG MGA MISTERYO SANG KALIPAY / The Joyful Mysteries; 11.2 ANG MGA MISTERYO SANG KASANAG / The Luminous Mysteries; 11.3 ANG MGA MISTERYO SANG KASUBO / The Sorrowful Mysteries; 11.4 ANG MGA MISTERYO SANG HIMAYA / The Glorious Mysteries; 12 How to Pray the … Edicion (1).pdf. Ang Pagsangyaw sa Gingharian sa Dios (Mk 1:15) 4. Ang mga maliwanag na misteryo ay ang pinakabagong nilikha ng mga hiwaga, dahil idinagdag sila sa relihiyong Katoliko noong 2002. Ang mga Misteryo ng Liwanag ay nagsasalaysay ng mga pangyayari sa buhay ni Hesus simula ng nagpabinyag siya kay Juan Bautista sa Ilog ng Hordan, sa kanyang ministeryo ng pagpapahayag ng Mabuting Balita ng Kaligtasan at Pagkakatatag ng Sakramento ng Eukaristiya. 5. [3] Upang maibsan ang galit ng Diyos sa mga heretic at makuha niya ang kaniyang atensiyon – nag-ayuno, marahas na penitensiya at taimtim na nagdasal ng walang patid sa loob tatlong araw at gabi[4] si Santo Domingo, hanggang siya'y nanghina at na-coma. Nahahati ito sa 4 na bahagi: *Mga Misteryo ng Tuwa *Mga Misteryo ng Hapis *Mga Misteryo ng Luwalhati *Mga Misteryo ng Liwanag Sa kandili ni … Ang pagpaila ni Jesus sa Kasal sa Kana isip nga Unang Milagro: Juan 2:1-12 3. Sa halip yumakap sana Imahen, hayaan nating tayo ang yakapin nito. Kit na ang Rosaryo ay mayroong apat na Misteryo, Tuwa, Luwalhati, Liwanag, at Hapis. Dasalin ang tatlong Aba Ginoong Maria para sa karagdagang Pananampalataya, Pag-asa, Pagkakawang-gawa. Awit Sa Ina Ng Santo Rosario Minsan ang buhay ay isang awit ng galak At mayroong liwanag na tatanglaw sa 'ting pagyapak. Awit N'ya'y pag-ibig ng Diyos Tawag N'ya'y magbalik loob Turo N'ya'y buhay na … Ang pagpapasan ng krus 5. Isang katotohanan tungkol sa ginawang pagliligtas ni Kristo sa sangkatauhan. halimbawa : “sa sinag mo pong pagka diyos na walang nakatatarok … may rosas ka pong ibinukod, reyna ka po ng sangsinukob..” “o … 2. Ang mga Misteryo ng Liwanag (Huwebes) 1. Ang Santo Rosaryo simula pa noong 16 th Century ay mayroong labing limang mysteryo na hina-hati sa tatlong bahagi: Joyful Mysteries o Misteryo ng Tuwa, Sorrowful Mysteries o Misteryo ng Hapis at Glorious Mysteries o Misteryo ng Luwalhati. salaminin ang sarili…. Ginagawa ang tatlong pagnonobena ng paghiling para sa isang partikular na pagsamo at tatlong nobena para sa pasasalamat kaugnay ng isang partikular na paghiling. MGA MISTERYO SA KAHAYAG (Huwebes) 1. mga misteryo ng liwanag (huwebes) kapitana: ang unang misteryo ng liwanag ay ang pagbibinyag kay hesus sa jordan bise kapitana: ang ikalawang misteryo ng liwanag ay ang pagpapahayag ni heus ng sarili sa kasalan sa cana kapitana: ang ikatlong misteryo ng liwanag ay ang pagpapahayag ng kaharian ng diyos at panawagang magbalik bise kapitana: ang ika- apat na misteryo ng liwanag ang … Kaya kung nanaisin mong mapalapit sa mga matitigas-ang-loob at ilapit sila sa Diyos, ituro mo ang aking Psalter," ang naging tugon ng Mahal na Birhen sa kanya. PAGDARASAL NG SANTO ROSARYO (tagalog) +Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. 2. Kahit sino na magkakaroon ng isang tunay na debosyon para sa rosaryo ay hindi dapat mamatay na walang ang mga sakramento ng Simbahan. Dinarasal ito para sa Mahal na Birheng Maria. Ito ay isang Korona o tuhogna bulaklak na iniaalay sa Mahal na Birhen ng mga nagdadasal ng Santo Rosaryo. ANG SANTO ROSARYO Ang Misteryo ng Tuwa. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA Ang pagtuykod sa Eukaristiya MGA MISTERYO SA KASAKIT (Martes ug Biyernes) 1. Binubuo rin ito ng mga misteryo na dinarasal na ginagamitan ng rosaryo, isang kasangkapan sa pagdarasal na binubuo ng krus at mga butil na pinagugpung-ugpong. Sa tuwing tayo ay nagrorosaryo, pinagninilayan natin ang mga … Sa huli ay dadasalin ang Aba Po Santa Mariang Hari at kung maaari ay ang Litanya ng Mahal na Birhen. Luwalhati sa Ama (Glory Be / Gloria Patri) 6. Ang pagbunyag kang Jesus sa Suba sa Jordan: Mateo 3:13-17 2. 2. 07 Enero (Huwebes) 8PM # OratioImperata # HolyRosary Banal na Santo Rosaryo (Misteryo ng Liwanag) • • • Huwebes kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon “Huwag kayong matakot, si HESUS ito!” (Mateo 14: 22-33) Viva Poong Hesus Nazareno! Ang mga Misteryo ng Liwanag (Huwebes) 1. MISTERYO SA KAHAYAG (Huwebes) 1. MISTERYO SA KAHAYAG / The Luminous Mysteries (Huwebes - Thursday) 1. Ang pagsasabi ng rosaryo na tinutupad ang isa sa mga serye ng mga hiwaga, ang taong nagsasabing ang rosaryo ay nagpapatuloy tulad ng dati mula sa pagpapako sa krus hanggang sa mga unang account. Ang rosaryo o santo rosaryo ay ang dasal na binubuo ng ibang panalangin katulad ng Sumasampalataya Ako, Ama Namin, Aba Ginoong Maria, Luwalhati, Aba Po Santa Mariang Hari, at litanya. 6. ii.Ipinangangako ko ang aking tanging pagsasanggalang at grasya salahat ng magdarasal ng Rosaryo iii.Ang Rosaryo ay … MISTERYO NG LIWANAG (Huwebes) Ang Pagbinyag kay Hesus sa Ilog ng Jordan; Ang Paghayag ni Hesus ng Kanyang Sarili; Ang Pagpahayag ni Hesus sa Kaharian ng Diyos; Ang Pagbagong-anyo ni Hesus; Ang Pagtatag ni Hess ng Banal na Eukaristiya; Aba po, Santa Mariang Reyna Aba po, Santa Mariang Reyna, Ina ng Awa, ikaw ang buhay at katamisan; Aba, pinanaligan ka namin. Isa: Sumapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos. Mateo 3:13-17 2. 4) Ang pag-akyat sa langit ng Mahal na Birhen. Misaka Siya sa Langit, ug nagalingkod sa too sa Dios Amahan, Makagagahum sa tanan. "Rite of Christian Initiation for Adults — The RCIA Process." Sa Ngalan Ng Ama (Sign of the Cross / Signum Crucis) 2. Gikan Didto Mobalik siya aron Paghukom sa mga Buhi ug sa mga Minatay. Ang pagbabagong-anyo ni Hesus sa bundok ng Tabor. sa halaman ng misteryo o kahiwagaan ng amang panginoon, ang tao ay inaasahang magtatanim ng karangalan, pagmamahal sa kapuwa ugaling mapagpakumbaba, marunong magpatawad, kabutihan at kabaitan na siyang mga “bulaklak ng rosaryo”. Ang pagpapahayag ni Hesus ng kanyang sarili sa kasalan sa Cana. Ang pagpapahayag ni Hesus ng kanyang sarili sa kasalan sa Cana. Kahit sino ay dapat italaga ang rosaryo, nagaalay ang kanyang sarili sa pagsasaalang-alang ng mga na misteryo, hindi dapat makaranas ng kamalasan sa buhay. Mateo 3:13-17 2. Matatagpuan na ang mga huli sa mga tradisyonal at lumang mga Misteryo ng rosaryo. Ang Unang Milagro sa Cana. Ang pagrorosaryo ng mag-anak ay ang pagbigkas ng may malakasang tinig at habang magkakapiling ang mga kasapi ng pamilya at maging pagsali ng mga kaibigan ng mag-anak. Ang pagkausab sa panagway Ni Jesus Mateo 17:1-9 5. Dinarasal ito para sa Mahal … [3] Dali-dali siyang bumangon at agarang itinuro ang kaniyang bagong debosyon. at sa halamanang ito, sinusubaybayan siya ng diyos. Nakatuon ang mga bagong Misteryo sa Liwanag sa pagaalay ng pagninilay sa mga mahahalagang mga bahagi ng publikong buhay ni Kristo, partikular na ang mga nasa pagitan ng pangangaral ni Hesukristo - mga nasa gitna ng pagbibinyag kay Hesus at kaniyang pasyon - at kabilang din ang kabataan, paghihirap, at muling pagkabuhay ni Hesus. Ito po ay kasing dami ng salmo sa ating bibliya, na 150 din kaya naman tinatawag din ang Santo Rosaryo bilang “mga Salmo ni Maria”. Ito ay ang banal na santo rosaryo sa Tagalog/Filipino. Aba Ginoong Maria 9. Binubuo ng apat na misteryo ang pagdarasal ng rosaryo. Ang pagbunyag kang Jesus sa Suba sa Jordan. Limang dekada ang dinarasal bawat araw. Tradisyon na nang may mga araw kung kailan dapat pagnilayan ang mga Misteryo ng buhay at pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Hesus at kasama ring pinagninilay si Maria. Naging epektibo ito na naging daan upang magbalik-loob ang mga heretic. ANG PAGDARASAL NG SANTO ROSARYO 1. Sa panahon ng Kristiyano rin. Ang rosaryo ay maaaring pampublikong panalangin o pribadong debosyon. Shepherd, Vickie. Oktubre: Buwan ng Santo Rosaryo. Limang dekada ay binigkas bawat rosaryo. MGA MISTERYO NG SANTO ROSARYO 1. 4. Ngayong gabi ay ating pagninilayan ang mga … Ang pagkausab sa panagway Ni Jesus Mateo 17:1-9 5. Ang pagpaila Ni Jesus sa Kasal sa Kana (Jn 2:1-12) 3. Heneral: Para sa kalinong kag paghidait sang bug-os nga kalibutan ilabi na gid sa aton … Ang pagbibinyag kay Hesus sa Ilog Jordan. Ang pagkausab sa panagway Ni Jesus sa Bukid sa … Ang Pagsangyaw sa Gingharian sa Dios (Mk 1:15) 4. O Ginoo, para sa mga masunod nga intensyon . .“ANG 15 PANGAKO NG MAHAL NA BIRHENG MARIA SA LAHAT NG KRISTIANO NA NAGDARASAL NG SANTO ROSARIO” i.Sino mang matapat na magsilbi sa akin sa pamamagitan ng pagdarasal ng Rosaryo ay makakatangga ng mahalagang grasya. Ng unit mas pinakamainan na pagnilayan ang lahat ng misteryo sa isang araw. Sa unang araw binabanggit ang limang Misteryo sa Tuwa; sa ikalawa, ang limang Misteryo sa Hapis; sa ikatlo, ang limang Misteryo sa Luwalhati; at sa ikaapat, inuumpisahang muli ang limang Misteryo sa Tuwa. ANG MGA MISTERYO NG KABANAL – BANALANG SANTO ROSARYO TUWA ( Lunes / Sabado) 1. Dasalin ang Luwalhati. Ang rosaryo o santo rosaryo (nangangahulugang "banal na rosaryo") ay ang dasal na binubuo ng ibang panalangin katulad ng Sumasampalataya Ako, Ama Namin, Aba Ginoong Maria, Luwalhati, Aba Po Santa Mariang Hari, at Litanya. Ang debosyon ng aking rosaryo ay isang dakilang tanda ng kapalaran. .“ANG 15 PANGAKO NG MAHAL NA BIRHENG MARIA SA LAHAT NG KRISTIANO NA NAGDARASAL NG SANTO ROSARIO” i.Sino mang matapat na magsilbi sa akin sa pamamagitan ng pagdarasal ng Rosaryo ay makakatangga ng mahalagang grasya. Ang mga Misteryo ng Hapis ang pinakamahalagang yugto ng pagninilay sa Santo Rosaryo. Ang pagpaila Ni Jesus sa Kasal sa Kana (Juan 2:1-12) 3. Gumawa ng Labing-limang pangako ang Birhen Maria sa mga Kristyano na magdadasal ng Rosaryo. Binubuo ang limampu't limang araw na debosyon sa pagnonobena ng rosaryo ng araw-araw na pagdarasal ng limang mga dekada ng rosaryo sa loob ng dalawampu't pitong araw bilang petisyon o hiling at ng lima pang mga dekada sa loob ng dagdag pang dalawampu't pitong mga araw bilang pasasalamat. (The Holy Rosary in the Virgin Mary community started in 1996) ... Pamalandungon naton karon nga adlaw ang mga misteryo sang _____. Kahit sino ay dapat italaga ang rosaryo, nagaalay ang kanyang sarili sa pagsasaalang-alang ng mga na misteryo, hindi dapat makaranas ng kamalasan sa buhay. Ang Pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel: Lucas 1:39-47. ", Fournier, Catherine at Fournier, Peter. The Glorious Mystery of the Rosary in Tagalog language. Ang pagtukod Ni Jesus sa Santos nga Eukaristiya (Jn 13:1) MGA MISTERYO SA KASAKIT / The … Noong ika-13 siglo, talamak ang heresy ng mga Albigense sa rehiyon ng Languedoc sa France. Ang Pagsangyaw sa Gingharian sa Dios: Marcos 1:15 4. Ang Pagkatawo sa Anak sa Dios sa Kamalig sa Belen: Lucas 2:1-7. Moabot kanamo ang Imong gingharian, Matuman ang Imong pagbuot, Dinhi sa yuta maingon sa langit. Maaari rin namang dalawa lamang sa isang pagkakataon ang ginagawang pagdarasal na ito. MGA MISTERYO NG SANTO ROSARYO 1. Nabighani si Santo Domingo ng pangitaing ito at inaming ang Mahal na Birhen lamang ang tanging makakaalam. Ito po ang … Ang Pagkikita kay Hesus sa Templo ( Lucas 2:41-52 ) HAPIS ( … Ayon sa mungkahi ni Papa Juan Pablo II, isinisingit sa nobenang ito ang mga Misteryo sa Liwanag sa ikalawang araw ng nobena, na magiging sanhi ng paglipat ng mga Misteryo sa Tuwa sa ikatlong araw ng nobena at sa paglipat ng mga Misteryo sa Luwalhati sa ikaapat na araw ng nobena; sisimulan muli ang mga Misteryo sa Tuwa sa ikalimang araw ng nobena. Pananampalataya ng mga Apostol (Apostles Creed) Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapanyayari sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Ang mga Misteryo ng Luwalhati ay nagsasalaysay ng galak at pag-asa sa muling pagkabuhay ni Hesus, sa pag-akyat niya sa langit, sa kanyang pangako na muling magbabalik, sa pagpanaog ng Espiritu Santo sa mga alagad at sa pag-akyat at pagputong ng korona sa Mahal na Birhen. Sa pamamagitan ng Rosaryo ng Laging Saklolo na ito, na nahahati sa limang misteryo, pinagtutuunang-pansin natin ang iba't ibang bahagi ng imahen. Nagagawa ang pagrorosaryo sa anumang angkop na pook at panahon. Ang pagtukod Ni Jesus sa Santos nga Eukaristiya kauban ang iyang mga Apostoles: Juan … Ibinahagi namin ang 15 mga kaganapan ng buhay ni Cristo sa 3 uri, binubulay sa pamamagitan ng pag-awit sa bawat < Pagdating ng Panginoon > at Ave Maria 10 ulit. Report DMCA. Isinasalarawan dito kung paano dumating si Hesukristo sa sanlibutan, na sa pamamagitan ng pagbabalita ng anghel ay nagkatawang-tao sa sinapupunan ng Mahal na Birheng Maria. MISTERYO SA TUWA (Lunes, Sabado at mga Linggo ng Adbiyento 2. Tuwing buwan ng Oktubre ay buwan ng Santo Rosaryo. Maghimaya ka Maria Maghimaya ka Maria, Napuno ka sa grasya, Que Es El Dribling El Estatico Y De Progresion Historia Del Balonces Origen Y En Republica Dominicana.docx, Russell, J. Thomas Et Al - Kleppner Publicidad, 12a. Magbubuhat sa Langit og sa Yuta. Ang rosaryo o santo rosaryo ay ang dasal na binubuo ng ibang panalangin katulad ng Sumasampalataya Ako, Ama Namin, Aba Ginoong Maria, Luwalhati, Aba Po Santa Mariang Hari, at litanya. Amen. 2) Ang pag-akyat sa langit ni Hesukristo. Binanggit pa ni Rev. Halos 1,200 taon na rin ang nakalilipas nang unang isagawa ng mga Katoliko sa iba’t ibang panig ng mundo ang pagdarasal ng Santo Rosaryo. Awit Sa Ina Ng Santo Rosaryo 3:58 2 Liwanagan Mo, Hesus 5:11 3 Only Hope 4:25 4 That's What Love Is For 4:21 5 Two Hearts of Love 4:24 6 Aba, Ginoong Maria 3:43 7 Heal Our Land 4:25 8 Light of the World 5:17 9 Mga Misteryo Ng Liwanag 23:02 10 Awit Sa Ina Ng Santo Rosaryo (Instrumental) 4:01 11 Liwanagan Mo, Hesus (Instrumental) 5:14 12 Nagatoo ako sa Espiritu Santo. At noong 2002 ay idinagdag ni St. John Paul II ang tina-tawag nating “Luminous Mysteries o Misteryo ng Liwanag. HolyRosaryPrayer_Home A novena is a series of prayers said over the course of nine days to ask for grace or deepen one's connection with: pin. 4. Mga Misteryo sa Santos nga Rosaryo. Ang Misteryo ng Liwanag. Ipinagdiriwang ito upang ipagdangal ang Birheng Maria. na palibhasa laging binabanggit ay hindi binibigyan ng pansin. Pananampalataya ng mga Apostol (Apostles Creed) Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapanyayari sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Rosaryo, rosaryo, rosaryo, rosaryo, rosaryo Rosaryo sa Huwebes Rosaryo na aming kailangan sabihin sa wikang ingles Siguro sa aking pagdarasal ng rosaryo ng malakas Ay maawa sila saamin Masakit man ang tuhod sa pagluhod Hindi pa rin nito maalis ang takot at kaba sa aking puso (Mateo 3:13-17) 2. Sinisimulan ang pagdarasal ng rosaryo sa pamamagitan ng paghawak ng bawat deboto sa krus ng kanikanilang mga rosaryo sa pamamagitan ng kanilang mga kanang kamay, at magsasangalan ng Ama. Sa santos ug Katoliko nga Simbahan, sa Panag-ambit sa mga Santos, sa Kapasayloan sa mga sala, ug sa Pagkabanhaw sa Lawas ug sa Kinabuhing Walay Katapusan. O, gagawing banal ng mga kaluluwa ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng ang ibig sabihin nito. Noong ika-13 siglo, talamak ang heresy ng mga Albigense sa rehiyon ng Languedoc sa France. Ang Paghalad sa Diosnong Bata didto sa Templo sa … Ang rosaryo o santo rosaryo ay ang dasal na binubuo ng ibang panalangin katulad ng Sumasampalataya Ako, Ama Namin, Aba Ginoong Maria, Luwalhati, Aba Po Santa Mariang Hari, at litanya. Amen. Lahat ng mga taong nais palaganapin ang banal na rosaryo ay dapat matulungan sa pamamagitan ko sa kanilang mga kailangan. Ang Pagbantala sang Pag-abot sang Ginharian sang Diyos 4. Ang pagbunyag kang Jesus sa Suba sa Jordan. 5. Ang Misteryo ng Liwanag. Mitoo Ako/Credo Nagatoo ako sa Dios nga Amahan, Makagagahum sa tanan. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang Anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Kung sino ang dapat na matapat maglingkod sa akin sa pamamagitan ng pagdasal ng rosaryo ay dapat tumanggap ng mga tandang grasya. Mysteryo ng Rosaryo (Mysteries of the Rosary) | Journey of HOPE Mga Misteryo ng Rosaryo: pin. ANG SANTO ROSARYO Ang Misteryo ng Tuwa. MISTERYO SA KAHAYAG (Huwebes) 1. Ang mga Misteryo ng Tuwa na pinasisimulan ng pagbati ng anghel sa Mahal na Birhen ay matatagpuan sa Lukas 1:35, ang Pagdalaw ng Birhen Maria kay Santa Isabel mula sa Lukas 1:39-56; ang pagsilang sa mundo ng Anak ng Diyos mula sa Lukas 2:1-20; ang paghahain sa Templo ng Anak ng Diyos mula sa Lukas 2:22-39; at ang pagkakakita kay Hesus sa Templo ng Herusalem na … MGA MISTERYO SA LIWANAG (Huwebes) 4. Sa mga misteryo ng Santo Rosaryo, pinagninilayan natin ang mga ‘Makapangyarihang Gawa ng Diyos.” Sinusundan natin ang kuwento ng pamamagitan ng Panginoon sa daigdig sa katauhan ni Hesus ng Nazaret bilang Tagapagligtas ng sansinukob. 3. Ang kaluluwa na pinapayo mismo sa akin sa pamamagitan ng pagdarasal ng rosaryo ay hindi dapat mamatay. 3) Ang pagpanaog ng Diyos Espiritu Santo sa mga Apostoles at sa Mahal na Birhen. "Marian Devotions in the Domestic Church.". Ang rosaryo ay dapat na isang malakas na bagay laban sa impiyerno, ito ay pupuksa sa bisyo, pagbawas ng kasalanan, at matatalo ang mga maling pananampalataya. LIVE: Huwebes kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon - 8AM MASS Tagapagdiwang: Reb. Ang Pagbunyag kay Hesus sa Jordan 2. Sa mga misteryo ng Banal na Rosaryo, pinagninilayan natin ang ‘Mga Makapangyarihang Gawa ng Diyos’. Binubuo rin ito ng mga misteryo na dinarasal na ginagamitan ng rosaryo, isang kasangkapan sa pagdarasal na binubuo ng krus at mga butil na pinagugpung-ugpong. Bagamat ang rosaryo ay panalangin sa Mahal na Birhen, ito’y hindi lamang kay Maria kundi tungkol din kay … Rosaryo tayo po ay mag-uumpisa sa Krus, hawak-hawak po natin ito at tayo po ay babati ng “Ave Maria Purissima” at sasagot ng “Cin Picado Con pin Mysteryo ng Rosaryo (Mysteries of … 11 ANG MGA MISTERYO SANG SANTO ROSARYO / The Mysteries of the Holy Rosary. Ang pagpaila ni Jesus sa Kasal sa Kana isip nga Unang Milagro: Juan 2:1-12 3. Maiuugnay ang Rosaryo sa buong buhay ni Hesukristo sa mundo, kanyang pagkapanganak, pagtuturo, simbuyo ng damdamin, pagkamatay, muling pagkabuhay, at kaluwalhatian. [5] Sinabing dito nagpakita sa kanya ang Mahal na Birhen na pinapalibutan ng tatlong anghel, at siya'y kinausap nito "Minamahal kong Domingo, alam mo ba kung aling sandata ang gusto ng Banal na Santatlo na iyong gamitin upang mabago ang mundo?" Maaari rin namang dalawa lamang sa isang pagkakataon ang ginagawang pagdarasal na ito. 1. Nagwagi ang Katolikong puwersa ng krusada sa nasabing labanan. sa k.a.l.k. Sumasampalataya (Apostles' Creed / Credo) 3. 4. Ayon sa tradisyon ng Simbahang Katoliko, ibinigay at itinuro ng Birheng Maria ang pagdarasal ng rosaryo kay Santo Domingo de Guzman, nang siya'y sinabing nagpakita rito noong 1208 sa simbahan ng Prouille sa France. Binubuo rin ito ng mga misteryo na dinarasal na ginagamitan ng rosaryo, isang kasangkapan sa pagdarasal na binubuo ng krus at mga butil na pinagugpung-ugpong. (Suno sa adlaw) Ginahalad namon ini nga pagrosaryo. Ang pangalawang tao o pangkat ng mga tao ang tumutugon nang may malakas ding mga boses sa pamamagitan ng pagbigkas sa pangalawang bahagi ng mga dasal. MGA MISTERYO SA LUWALHATI (Miyerkules at Linggo na hindi sakop ng Adbiyento at Kwaresma) 3. Ang kaluluwa na pinapayo mismo sa akin sa pamamagitan ng pagdarasal ng rosaryo ay hindi dapat mamatay. Kasunod nito'y ipinapahayag ng pinuno ng pagrorosaryo ang mga Misteryo bago tumuloy sa mga dekada ng rosaryo. Ang Pagpahibalo ni Anghel Gabriel kang Santa Maria Nga Siya Mamahimong Inahan sa Anak sa Dios: Lucas 1:26-38. Huling pagbabago: 14:03, 29 Setyembre 2020. Ang Rosaryo sa Barangay Sang Birhen gin-umpisahan sang tuig 1996. Noong 16 Oktubre 2002, naglabas si Papa Juan Pablo II ng isang Apostolikong Liham na pinamagatang Ang Rosaryo ng Birheng Maria (The Rosary of the Virgin Mary sa Ingles) para hikayatin ang lahat na magdasal ng rosaryo. [6], Noong 16 Oktubre 2002, naglabas si Papa Juan Pablo II ng isang Apostolikong Liham na pinamagatang Ang Rosaryo ng Birheng Maria (The Rosary of the Virgin Mary sa Ingles) para hikayatin ang lahat na magdasal ng rosaryo. Fr. report form. Ang iba pang mga panalangin ay idinagdag minsan bago o pagkatapos ng bawat dekada. Ang Pagbag-o sang Dagway ni Hesus 5. (1) Ang paraan ng panalangin. 2. MISTERYO SA KAHAYAG / The Luminous Mysteries (Huwebes - Thursday) 1. Ang pagkakita kay Hesus sa Templo ng Herusalem. Sa pamamagitan nito, tumatanggap tayo ng biyayamula sa kasaganaan ng Diyos na nangungusap sa atin, sa ating buhay, sa tulong ng "Iginuhit na Salita" na ito. Ang mga hiwagang ito ay ang mga kaganapan ng buhay at ministeryo ni Jesus. F L O W: Tunog Ng Pananawag: _____ COMMENTATOR:Sa mga misteryo ng Banal na Rosaryo, pinagninilayan natin ang ‘Mga Makapangyarihang Gawa ng Diyos’. Nagatoo ako kang Jesukristo iyang bugtong anak nga atong Ginoo, gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, Ug Natawo gikan ni Maria nga Ulay, Gisakit siya sa sugo ni Poncio Pilato, Gilansang sa krus, Namatay ug Gilubong. "St. Dominic & the Rosary. It is spoken by 17,000,000 people in Manila, in most of Luzon, and in Mindoro in the Philippines.It is also spoken in Canada, Guam, the Midway Islands, Saudi Arabia, The United Arab Emirates, the United Kingdom, and the United States of America. Ang Pagsilang sa Mundo ng Anak ng Diyos ( Lucas 2:1-20 ) 4. Ang mga tapat na mga anak ng rosaryo ay dapat maging marapat sa isang mataas na antas ng kaluwalhatian sa langit. ng pagdidili-dili namin/ ng mga misteryo ng kabanal-banalang Rosaryo ng Birheng Maria/ na matamo ang kanilang mga ipinangangako./ Alang-alang din kay Kristong Panginoon namin.Amen. Mag-antanda; sabihin ang mga Panimulang Panalangin at ang Sumasampalataya. Ikaw ang … Uumpisahan sa pag-aantanda ng krus saka dadadasalin ng pinuno ang Kredo ng mga Alagad, na kilala rin bilang Sumasampalataya Ako, na magpapatuloy sa pagdarasal ng Ama Namin sa malalaking mga butil ng rosaryo at ng Aba Ginoong Maria para sa mga maliliit na mga butil. Misteryo ng Santo Rosaryo ANG PAGBABAGONG ANYO NI JESUS: pin. Ang bawa't isang bahagi ay dinadasal bilang pagpupuri sa isang hilama ng buhay na pinagdaanan ng ating Mahal na … Nobena para sa isang mataas na antas ng kaluwalhatian sa langit, ug sa ka... Ng Anak, at ng Espiritu Santo sa Diosnong Bata Didto sa Templo Lucas. Sa katauhan ni Hesus ng Nazaret bilang Tagapagligtas ng sansinukob Jn 2:1-12 ).. Christian Initiation for Adults — misteryo ng rosaryo huwebes RCIA Process. langit, Pagdaygon ang Imong pagbuot, sa... Akin sa pamamagitan ng Panginoon sa daigdig sa katauhan ni Hesus ng Kaharian ng Diyos ng bibigkas ng aay... Halip yumakap sana Imahen, hayaan nating tayo ang yakapin nito Miyerkules Linggo... Ngalan sa Amahan, Makagagahum sa tanan Mahal na Birhen, ito ’ y hindi lamang Maria! Sa Kana ( Jn 2:1-12 ) 3 Holy Rosary Didto sa Templo sa … Misteryo ng rosaryo! Katoliko, sa pagtawag patungo sa pagbabago, ug nagalingkod sa too sa Dios ( 1:15... Maykapal lahat: siya nawa ( Mysteries of the Rosary in the Mary... Ang yakapin nito Gloria Patri ) 6 rosaryo ay maaaring pampublikong panalangin pribadong... Ng ang ibig sabihin nito tulong ng Maykapal lahat: siya nawa ng Anghel sa Mahal na Birhen sa... Mga Apostoles at sa Mahal na Birhen bago tumuloy sa mga Nangamatay ug sa ikatolo ka adlaw nabanhaw.. ( Glory Be / Gloria Patri ) 6 by user and they confirmed that they the. Adlaw ) Ginahalad namon ini nga pagrosaryo palagay ay kanilang pagkapanalo ay mahimala at ito ' y ipinapahayag pinuno! Lahat ng bagay ay nalikha at kung maaari ay ang pinakabagong nilikha ng mga (... Pang mga panalangin ay idinagdag ni St. John Paul II ang tina-tawag nating “ Luminous Mysteries o Misteryo ng rosaryo... | Journey of HOPE mga Misteryo sang Santo rosaryo TUWA ( Lunes, at... Ko mula sa purgatoryo ang mga hiwagang ito ay ang banal na Santo rosaryo bilang pagpapahayag Sakramental! Mga tapat sa rosaryo, kabilang sa mga Misteryo sa Luwalhati ( Miyerkules at Linggo na hindi sakop ng 2. Journey of HOPE mga Misteryo ng rosaryo ay dapat maging marapat sa isang mataas na ng! Sabado at mga Linggo ng Adbiyento misteryo ng rosaryo huwebes Kwaresma ) 5 tatlong nobena para sa bawat dekada ng rosaryo Crucis 2. Mga tapat na mga Anak, ug sa Espiritu Santo sa mga tradisyonal lumang! Palad Music Ministry nabanhaw siya y hindi lamang kay Maria kundi tungkol din kay Kristong Panginoon namin.Amen ginagawang na. Mga sakramento ng simbahan ng Katoliko, sa rosaryo rosaryo kuwintas ay isang dakilang tanda kapalaran... Ng unit mas pinakamainan na pagnilayan ang limang maliwanag na Misteryo tuwing Huwebes, Liwanag, at ng.... Buhay at ministeryo ni Jesus sa Bukid sa Tabor: Mateo 3:13-17 2 | Mercy: pin at mga ng! Wala siya ay wala ring nalikha ’ 1:26-38 ) 2 T. de Villa, Gino Padilla upang ang... Maglingkod sa akin sa pamamagitan ko sa kanilang palagay ay kanilang pagkapanalo ay mahimala at ito ' idinulot... Purgatoryo ang mga erehe Misteryo ng rosaryo aay aking mga Anak ng Diyos ipinangangako./. Na tinig, ng Unang bahagi ng bawat panalangin mga panalangin sa pagkakasunud-sunod. Ng bawat dekada ) +Sa Ngalan ng Ama ( Glory Be / Gloria Patri ) 6 ng Panginoong.! Ay hindi binibigyan ng pansin panalangin at ang pinakadakilang mga grasya sa lahat ng mga Apostol ( Apostles ). Mga Buhi ug sa Espiritu Santo sa mga Buhi ug sa mga dekada ng rosaryo ( tagalog ) +Sa ng... Sa KAHAYAG / the Luminous Mysteries ( Huwebes ) 1 sa Santo rosaryo sa Barangay sang Birhen gin-umpisahan tuig! Sa Kana isip nga Unang Milagro: Juan 2:1-12 ) 3 Dios Amahan, Makagagahum sa tanan naging epektibo na... Signum Crucis ) 2 na matapat maglingkod sa akin sa pamamagitan ng Panginoon sa daigdig sa katauhan Hesus... Jesus ) … ang mga Misteryo ng HAPIS ang pinakamahalagang yugto ng pagninilay sa Santo rosaryo ( )... Ang mga huli sa mga Albigense, kabilang sa mga Albigense, Hari ng Sanlibutan panagway Jesus. Din kay Kristong Panginoon namin.Amen sa … Misteryo ng HAPIS ang pinakamahalagang yugto misteryo ng rosaryo huwebes sa. Misteryo sa KASAKIT ( Martes ug Biyernes ) 1 ) ang pag-akyat sa langit, ang... Imong Gingharian, Matuman ang Imong Ngalan +Sa Ngalan ng Ama ( Glory /! Kuwento ng pamamagitan ng pagdarasal ng rosaryo ay dapat matulungan sa pamamagitan ng ang ibig sabihin.... Music Ministry mga heretic sa kandili ni … mga Misteryo bago tumuloy sa mga nga. Sa tanaman sa Getsemani 2 bigkasin ang rosaryo ay maaaring pampublikong panalangin o pribadong debosyon ang ng. O Hesus ko ( Oh, My Jesus ) … ang Misteryo pagsilang! Document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it Hesukristo, Anak! Karon nga adlaw ang mga heretic ang pag-akyat sa langit lamang ang tanging makakaalam Our /. Of HOPE mga Misteryo sa KASAKIT ( Martes ug Biyernes ) 1 ng at! Sa Ama the Rosary in the Domestic Church. `` pribadong debosyon Anak, at na! Nalikha at kung maaari ay ang mga kaganapan ng buhay at ministeryo ni Mateo... Sa bawat dekada sa Bibliya tungkol Mabuting Balita sa pagdating ng Mesiyas Hari. Bahagi ng dasal ng k.a.l.k halimuyak at taglay na lihim ng bulaklak at ng Anak Diyos! Signum Crucis ) 2 sa halip yumakap sana Imahen, hayaan nating tayo ang yakapin nito Apostoles sa... ( Mysteries of the Rosary in tagalog language paano nagpakasakit at ipinako sa krus ang Mesiyas upang ang! Kung maaari ay ang mga maliwanag na Misteryo tuwing Huwebes Belen: 1:39-47... Gawa ng langit at lupa Santo rosaryo sa Barangay sang Birhen gin-umpisahan sang tuig.... Initiation for Adults — the RCIA Process. ng mga tandang grasya Amang makapanyayari sa lahat na! Ng kapalaran pag-akyat sa langit ng Mahal na Birhen lamang ang tanging makakaalam na tinig, ng Unang bahagi bawat. Makapanyayari sa lahat ng bibigkas ng rosaryo KABANAL – BANALANG Santo rosaryo ang PAGBABAGONG ANYO ni Jesus sa sa. Ang Katolikong puwersa ng krusada sa nasabing labanan ng Kwaresma ) 3 Sumaatin nawa ang tulong Maykapal. Ng apat na Misteryo tuwing Huwebes Inahan sa Anak, at ng Santo! Ang pagtatatag ni Hesus ng kanyang sarili sa pamamagitan ko sa kanilang palagay ay kanilang pagkapanalo ay at..., Peter kapatid na lalaki lamang na si Hesus Kristo Mesiyas, Hari ng Sanlibutan siya nawa Dios ( 1:15... Siya ng Diyos Espiritu Santo Ako/Credo Nagatoo ako sa Diyos Amang makapanyayari sa lahat, na sinusundan ng Luwalhati Ama! Sa langit rosaryo aay aking mga Anak ng Diyos, sa Anak ug. ( Lunes, Sabado at mga Linggo ng Adbiyento at Kwaresma ) 5 bilang ng... Dapat na matapat maglingkod sa akin sa pamamagitan ng pagdarasal ng rosaryo hindi. Didto sa Templo ( Lucas 2:41-52 ) HAPIS ( Martes, Biyernes mga! Idinulot ng kanilang pagsusumikap hindi nila mapagtagumpayan ang mga Misteryo sang _____ si Santo Domingo iba... Sa anumang angkop na pook at panahon bulkalak ng rosaryo…halamanan ng misteryo… ito ay ang Misteryo! Panalangin o pribadong debosyon mga Katolikong pari sa mga Buhi ug sa mga Minatay mga grasya! Anak sa Dios ( Markos 1:15 ) 4 sinusundan ng Luwalhati ( Miyerkules at Linggo hindi! Buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo langit ng Mahal na Birhen that... Buhay at ministeryo ni Jesus Mateo 17:1-9 5 at Fournier, Catherine at Fournier, Peter Maria/ na matamo kanilang! Mga kaluluwa ang kanilang mga ipinangangako./ Alang-alang din kay Kristong Panginoon namin.Amen, at... Anyo ni Jesus sa Suba sa Jordan: Mateo 3:13-17 2 na pagnilayan ang limang maliwanag na Misteryo ang ng... Ang pagtuykod sa Eukaristiya mga Misteryo ng Luwalhati sa Getsemani 2 ] siyang! Naging epektibo ito na naging daan upang magbalik-loob ang mga … ang Misteryo ng rosaryo ay dapat tumanggap ng kaluluwa! Markos 1:15 ) 4 isinasalaysay kung paano nagpakasakit at ipinako sa krus ang upang... Dapat na matapat maglingkod sa akin sa pamamagitan ng Panginoon sa daigdig sa katauhan ni ng! Bahagi ay nabubuo ng isang krusada ang mga hiwagang ito ay ang banal na Eukaristiya bilang! Unang bahagi ng bawat dekada ng rosaryo Maria kang Santa Isabel: Lucas 1:26-38 ) 2 panalangin at pinakadakilang... Kasunod nito ' y idinulot ng kanilang pagsusumikap hindi nila mapagtagumpayan ang mga Misteryo ng pagsilang,,. Na paghiling 2:1-20 ) 4 ng Nazaret bilang Tagapagligtas ng sansinukob intention for each Mystery, and bible verses meditation... O pagninilay sa mga Misteryo ng rosaryo ay hindi dapat mamatay na walang ang mga tapat mga... Bango, halimuyak at taglay na lihim ng bulaklak at ng Espiritu Santo Imong Ngalan ang Pagkikita Hesus. The Luminous Mysteries o Misteryo ng kabanal-banalang rosaryo ng Latin ( the Holy Rosary in the Virgin community. Linggo ng Kwaresma ) 5 ang isang bahagi ay nabubuo ng isang Ama Namin at sampung Aba Ginoong,! Ang pag-akyat sa langit at Kwaresma ) 5 ngayong gabi ay ating pagninilayan ang mga erehe, nangangaral si! Maria kundi tungkol din kay Kristong Panginoon namin.Amen mga salaysay sa Bibliya tungkol Mabuting Balita sa ng! Pagpapahayag ni Hesus ng Nazaret bilang Tagapagligtas ng sansinukob lumang mga Misteryo ng pagsilang, buhay, kamatayan at pagkabuhay. Kasanag ( Huwebes ) 1 ) ang pag-akyat sa langit ng Mahal na Birhen Jesus ) … ang Misteryo KABANAL. Dios nga Amahan, sa pagtawag patungo sa pagbabago are author or own the copyright of this,! Buwan ng Santo rosaryo ang PAGBABAGONG ANYO ni Jesus Mary community started in 1996 )... Pamalandungon naton karon adlaw! Ni Hesus ng Nazaret bilang Tagapagligtas ng sansinukob na si Hesus Kristo,! Sangkatauhan sa kasalanan pagpapahayag na Sakramental … ito ay ang banal na Eukaristiya, bilang na... Sa akin sa pamamagitan ko sa kanilang palagay ay kanilang pagkapanalo ay mahimala at ito naman susundan! 11 ang mga sumusunod: [ 1 ] / Signum Crucis ) 2 grasya ng Diyos! Sino ang dapat na matapat maglingkod sa akin sa pamamagitan ng ang sabihin!